مدیر کلاهبردار ستاد انتخاباتی عضو شورای شهر ریچموندهیل Karen Cilevitz insulting Richmond Hill by hiring a convicted man as her campaign manager

سعید سلطانپور  – 15 اکتبر 2018 – 23 مهر 97 -خانم کارن سیلویتز ، عضو شورای شهر ریچموندهیل و کاندید

Read more

یک شکست حقوقی سیاسی برای سرخپوستان ( بومیان ) کانادا و پیروزی برای دولت فدرال Supreme Court rules ministers do not have to consult First Nations when drafting laws

یک شکست حقوقی سیاسی برای سرخپوستان ( بومیان ) کانادا و پیروزی برای دولت فدرال -دولت هیچ نیازی به مشاوره

Read more

دادگاه تجدید نظر آلبرتا ، 11 سال زندان قاتل مهندس جوان ایرانی تبار را تایید کرد . Joshua Mitchell sentenced to 11 years

دادگاه تجدید نظر آلبرتا ، حکم  11 سال زندان قاتل  مهندس جوان ایرانی تبار ،مریم رشیدی آشتیانی را تایید کرد

Read more