ترامپ می گوید معلمهای مدارس را مسلح کنیم .راهکار احمقانه مبارزه باقتل عام تکراری دانش اموزان امریکا Trump and NRA stupid idea -proposed solution, “arm teachers with guns”. !

ترامپ می گوید معلمهای مدارس را مسلح کنیم .راهکار مبارزه باقتل عام تکراری دانش اموزان امریکا

Trump and stupid idea -proposed solution, “arm teachers with guns”. What a genius idea, double the profit margin for NRA!

trump school idea

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *