دانشجوی ایرانی کانادایی حقوق و طراح نرم افزاردر هامیلتون انتاریو نگران قانون منع ورود ترامپ

دانشجوی ایرانی کانادایی حقوق و طراح نرم افزاردر هامیلتون انتاریو نگران قانون منع ورود ترامپ علی ایزدیکتا دانشجوی سال چهارم

Read more

اجازه پرواز به زن و شوهر دانشجوی ایرانی ساکن وینی پگ برای شرکت در کنفرانس امریکا داده نشد

اجازه پرواز به زن و شوهر دانشجوی ایرانی ساکن وینی پگ کانادا  برای شرکت در کنفرانس  علمی در امریکا داده

Read more