یک دقیقه سکوت در مجلس کانادا -پیام تسلیت و همدردی نخست وزیر کانادا و رهبران سیاسی و سیاستمداران کانادایی در همبستگی با مسلمانان کانادا در حادثه تروریستی مسجد شهر کبک

پیام تسلیت و همدردی نخست وزیر کانادا و رهبران سیاسی و سیاستمداران کانادایی در همبستگی با مسلمانان کانادا در حادثه

Read more

اولین تلفات نظامی امریکایی و کشته شدن غیر نظامیان در یمن در عملیات تایید شده ترامپ

اولین تلفات نظامی امریکایی و کشته شدن غیر نظامیان در یمن  بدستور ترامپ اخبار ایرانیان کانادا-IRca News- ِیکشنبه 29 ژانویه 2017

Read more

ژانویه 27 -1980 سالروز کمک سفیر کانادا به فرار موفق دیپلماتهای امریکا از تهران

سفیر محافظه کاران کانادا جان تیلور در تهران طرح خروج 6 دیپلمات امریکایی پناهنده به سفارت کانادا در تهران را

Read more