یک کانادایی ایرانی تبار به اتهام فروش تجهیزات موشکی به ایران در امریکا دستگیرشد

قباد قاسم پور  کانادایی  ایرانی تبار به اتهام انتقال تجهیزات موشک به ایران در ایالت واشنگتن دستگیر شده است. اخبار

Read more