دولت ترودو به چلسی منینگ نظامی افشا کننده جنایات نظامیان امریکا در عراق اجازه ورود نداد

دولت  ترودو و اجازه ورود به  چلسی منینگ نظامی افشا کننده جنایات نظامیان امریکا  در عراق را نداد  Chelsea Manning says

Read more