کرونا د رتورنتو ، بی خیالی سیاستمداران / تمرکز رسانه ها روی ایرانی ها Corona in Toronto . lack of responsibility by politician but focus on Iranian community

کرونا د رتورنتو ، بی خیالی سیاستمداران گانادایی ،تمرکز رسانه ها روی ایرانی ها   Corona in Toronto . lack of

Read more