راس پرو میلیاردآمریکایی که سر شاه کلاه گذاشت ، مرد H. Ross Perot, Texas billionaire who defrauded Iranian Government in Shah time has died

راس پرو میلیاردآمریکایی که سر  وزارت بهداری شاه کلاه گذاشت ،و برای آزادی سه آمریکایی در قصر تظاهرات راه انداخت

Read more

نقض اشکار حقوق بشر دو ایرانی کانادا و جامعه ایرانی کانادا توسط پلیس منطقه یورک violation of Human rights of two Iranian Canadian by York Regional police

نقض اشکار حقوق بشر دو ایرانی کانادا و جامعه ایرانی کانادا توسط پلیس منطقه یورک /اقایان و خانمهای کنگره ایرانیان

Read more