خبر خوب برای مهندسان مهاجر/ مهندسان بین المللی نیاز به تجریه کاری کانادا برای گرفتن مجوز کار نیستند. این خبر را وزیر دولت محافظه کار انتاریو اعلام کرد

International engineers don’t need Canadian work experience to get license in Ontario https://cp24.com/news/international-engineers-don-t-need-canadian-work-experience-to-get-license-in-ontario-1.6409507

Read more