پوپولیسم و عوام گرایی ، تناقضات در رفتار و گفتار و عملکرد شاهزاده رضا پهلوی در مواجهه با اتفاقات اخیر

پوپولیسم و عوام گرایی ، تناقضات در رفتار و گفتار و عملکرد شاهزاده رضا پهلوی در مواجهه با اتفاقات اخیر

Read more

Celina Caesar-Chavannes Ex Liberal MP on racism/نماینده سابق لیبرال کانادا در مورد نژاد پرستی

نماینده سابق پارلمان کانادا در گفتگو با مهر:  Celina Caesar-Chavannes ۴۰۰ سال اعتراض بیهوده به نژادپرستی در ایالات متحده ایرکانیوز – چهارشنبه

Read more