تیم جنگ طلبان در کنگره آمریکا ، می گویند تحریم های ترامپ علیه ایران کم است Trump faces complaints that new Iran sanctions are too weak

تیم جنگ طلبان در کنگره آمریکا ، می گویند تحریم های ترامپ علیه ایران از 5 نوامبر کم است .

Read more