دیوان عالی آمریکا اجازه اجرای کامل فرمان مهاجرتی ترامپ را داد US Supreme Court allows Trump travel ban on residents of Iran and 5 Muslim countries

دیوان عالی آمریکا اجازه اجرای کامل فرمان مهاجرتی ترامپ را داد  US Supreme Court allows Trump travel ban on residents

Read more

زلزله در کرمان ، آسایش در تورنتو /گزارش مشرق از حضور محسن صالحی مدیر بحران کرمان- Kerman Crisis Manger Dir. living in Toronto while earthquake hit Kerman

مدیریت بحران زلزله از کانادا /گزارش مشرق از حضور محسن صالحی مدیر بحران کرمان- زلزله در کرمان ، آسایش در

Read more