سوگندکابینه جدید دولت اقلیتی لیبرال ترودو -سر جامعه ایرانی کانادایی بی کلاه ماند ،TRUDEAU NEW MINORITY CABINET

سوگندکابینه جدید دولت اقلیتی لیبرال ترودو -سر جامعه ایرانی کانادایی بی کلاه ماند    ،TRUDEAU NEW MINORITY CABINET ایرکانیوز- سعید

Read more

اختصاص پناهگاه دو ساله برای پناهجویان در تورنتو Former Toronto Hydro building becomes refugee shelter, thanks to Iranian-Canadian immigrants

اختصاص پناهگاه دو ساله برای پناهجویان  توسط براداران قدکی در تورنتو خرید ساختمان سابق اداره برق به میلغ 122.5 میلیون

Read more