ترامپ می گوید معلمهای مدارس را مسلح کنیم .راهکار احمقانه مبارزه باقتل عام تکراری دانش اموزان امریکا Trump and NRA stupid idea -proposed solution, “arm teachers with guns”. !

ترامپ می گوید معلمهای مدارس را مسلح کنیم .راهکار مبارزه باقتل عام تکراری دانش اموزان امریکا Trump and @NRA stupid

Read more