کرونا د رتورنتو ، بی خیالی سیاستمداران / تمرکز رسانه ها روی ایرانی ها Corona in Toronto . lack of responsibility by politician but focus on Iranian community

کرونا د رتورنتو ، بی خیالی سیاستمداران گانادایی ،تمرکز رسانه ها روی ایرانی ها   Corona in Toronto . lack of

Read more

اختصاص پناهگاه دو ساله برای پناهجویان در تورنتو Former Toronto Hydro building becomes refugee shelter, thanks to Iranian-Canadian immigrants

اختصاص پناهگاه دو ساله برای پناهجویان  توسط براداران قدکی در تورنتو خرید ساختمان سابق اداره برق به میلغ 122.5 میلیون

Read more