سو استفاده مالی در نیروگاه برق شهر برامتون انتاریو – 100 میلیون دلار از مصرف کنندگان اضافه گرفته شده استBrampton power plant ‘gamed’ Ontario electricity system for millions, fined $10M

سو استفاده مالی در نیروگاه برق شهر برامتون انتاریو – 100 میلیون دلار از  مصرف کنندگان اضافه گرفته شده استBrampton

Read more